Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we de winkel kunnen verbeterenvoor uw ervaring op onze sites.

Disclaimer voor www.experonshop.com

Het onderstaande is van toepassing op de webshop. Door de webshop te gebruiken stemt u in met deze

disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze webshop bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering, een bestelling te leveren / te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze webshop houdt het aantal bezoekers bij, de webshop waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Cookies

Op onze webshop maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zgn. functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze webshop beter te laten functioneren en het gebruik van onze webshop te kunnen analyseren.

Waar wij u op onze webshop om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
• de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome, Safari of Firefox) • het tijdstip en de duur van de bezoeken
• foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Op onze webshop maken wij soms ook gebruik van tracking cookies. Zij stellen ons in staat bij te houden welke pagina's u op onze webshop bezoekt. Daardoor kunnen wij u aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor u interessant kunnen zijn.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren.

Algemeen

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

• U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
• Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
• Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
• Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
• Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webshop is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Xperon Golf BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze webshop.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze webshop kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webshop zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Xperon Golf BV of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Xperon Golf BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Xperon Golf BV.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl